Τα μέσα και οι δραστηριότητες της εταιρείας που θα βοηθήσουν για την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων είναι:

  • Το ικανό και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.
  • Η εμπειρία των μελών από τη συμμετοχή τους σε δράσεις και δραστηριότητες εκπαιδευτικού, ανθρωπιστικού,  κοινωνικού, πολιτισμικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα.
  • Η Δημιουργία και λειτουργία σχετικού ενημερωτικού δικτυακού τόπου.
  • Η Οργάνωση ενημερωτικών επιστημονικών, πολιτιστικών και περιβαλλοντικών εκδηλώσεων.
  • Η Οργάνωση εκθέσεων, ημερίδων, συνέδριων, εργαστήριων μελέτης σε σχετικά θέματα.
  • Η πραγματοποίηση εκστρατειών ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης περιβαλλοντικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, και αναπτυξιακών δράσεων.
  • Η ανάπτυξη συνεργασιών με τρίτους φορείς και δίκτυα της κοινωνίας των πολιτών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, οι οποίοι επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς.
  • Η συμμετοχή σε Συγχρηματοδοτούμενα και Ευρωπαϊκά έργα.