Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η Τελευταία Διακρατική Συνάντηση των εταίρων για το Έργο «WO-MENT» της Δράσης Grundtvig Learning Partnerships στο πλαίσιο του Προγράμματος Education and Culture Lifelong learning Programme.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Λάρισας το διάστημα 01-03 Ιουνίου, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι και φορείς των εταίρων του έργου:

  • Estella-Lizarra’s Town Hall, Ισπανία
  • Geminarie Group, Μάλτα
  • Multikultura, Πολωνία
  • Eurokom Association, Ιταλία
  • Ευθύνη Πολιτών, Ελλάδα.

Στην τελική συνάντηση συζητήθηκαν οι ενέργειες που απομένουν για την ολοκλήρωση του έργου, τη διάχυση των αποτελεσμάτων του και τη μελλοντική του βιωσιμότητα. Πιο συγκεκριμένα αναλύθηκαν τα εξής ζητήματα:

  1. Επισκόπηση, αναθεώρηση και βελτιστοποίηση των εργασιών που έχουν υλοποιηθεί.
  2. Ανανέωση πληροφοριών και οριστικοποίηση της ιστοσελίδας του έργου.
  3. Ανάπτυξη, βελτιστοποίηση και οριστικοποίηση του εργαλείου καθοδήγησης (mentoring tool).
  4. Ενέργειες διάχυσης και ενημέρωσης των ενεργειών και των αποτελεσμάτων του έργου.
  5. Σύνταξη και υποβολής της Τελικής Έκθεσης του Έργου.