Βασικοί Στόχοι

Οι στόχοι της ενημέρωσης και διάχυσης διακρίνονται στους ακόλουθους: 
1. Ενημέρωση των γυναικών με χαμηλές δεξιότητες σχετικά με το έργο και τις δράσεις του.
2. Διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.
3. Προώθηση της υπηρεσίας e-mentoring, ειδικότερα σε γυναίκες μετανάστριες με χαμηλό μορφωτικό και επαγγελματικό επίπεδο.

4. Διάχυση του Έργου σε Τοπικό, Περιφερειακό, Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Εργαλεία Διάχυσης και Ενημέρωσης

Κατά τη διάρκεια της Δράσης θα αναπτυχθούν τα κάτωθι «εργαλεία»: 
Ιστοσελίδα της Δράσης
Από την αρχή της Δράσης η ιστοσελίδα θα χρησιμοποιηθεί ως ο βασικός πομπός ενημέρωσης και πληροφοριών του Έργου. Περιλαμβάνει πληροφορίες για το Έργο, τον σκοπό και τους επιμέρους στόχους του, τους εταίρους που συμμετέχουν στη Σύμπραξη και τα αποτελέσματα, τις δράσεις και δραστηριότητες στα επιμέρους στάδια των δράσεων. 

Ιστοσελίδες Φορέων

Πληροφορίες αναφορικά με τη Δράση, τους στόχους και τα αποτελέσματά της θα ανανεώνονται και στις ιστοσελίδες των εταίρων.

Εταιρική Ταυτότητα

Η εταιρική ταυτότητα διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο Έργο του «WO-MENT» και θα περιλαμβάνεται σε όλα τα έντυπα, τις παρουσιάσεις και τις εκροές του Έργου. Εδώ μπορείτε να το «κατεβάσετε» σε διαφορετικές μορφές.
Email Newsletters
Θα αποστέλλονται newsletters σε σταθερά βάση σε όλους τους ενδιαφερόμενους του έργου. Θα περιλμβάνουν συνοπτικές πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα, τις δράσειςκ αι τους στόχους του έργου και επικείμενες δραστηριότητες.

Λίστα επαφών με Mail
Θα αποστέλλονται mails σε πιθανά ενδιαφερόμενους φορείς, οργανισμούς και ιδιώτες ως προς τη Δράση, τους σκοπούς της, τις δραστηριότητες και τα newsletters.

Συνεισφορά και διάχυση

Συνεισφορά και διάχυση σε τοπικό επίπεδο:
Μόλις η ιστοσελίδα «ανέβει» στον αέρα θα ακολουθήσουν οι κάτωθι δράσεις:
• ο κάθε εταίρος ενσωματώνει στην ιστοσελίδα του πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα, το έργο και τις πρόσφατες δράσεις.
• ο κάθε εταίρος αποστέλει τη σελίδα του έργου σε φορείς και οργανισμούς σχετικούς με το αντικέιμενο του Έργου.
• ο υπέυθυνος ιστοσελίδας βελτιστοποιεί τα αποτελέσματα ανζήτησης στο διαδίκτυο σχετικά με το Έργο.
 
Τα newsletters και τα e-φυλλάδια θα αποσταλλούν και θα διαδοθούν:
• σε φορείς των εταίρων
• σε δίκτυα επαγγελματιών
• στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
• σε κοινότητες μεταναστών
• σε φορείς που εξειδικεύονυται σε μεταναστευτικά ζητήματα
• σε εκπαιδευτικά ιδρύματα

Φυλλάδια

Έχει δημιουργηθεί ένα εισαγωγικό φυλλάδιο σχετικά με το Έργο, τους στόχους του, τις δράσεις που το πλαισιώνουν και τον ιστότοπο του. Εδώ μπορείτε να δείτε το e-φυλλάδιο. Πρόκειται να δημιουργηθούν δύο περαιτέρω φυλλάδια προς το τέλος της Δράσης για τη διάχυση των αποτελεσμάτων του Έργου..