Η σύμπραξη της Δράσης αποτελείται από Οργανισμούς και Εκπαιδευτικά ιδρύματα που αλληλοσυμπληρώνονται σε επίπεδο υποδομών, στελεχών, αλλά και οράματος και προοπτικών για τη θέση και τα οφέλη της Διά Βίου Μάθησης με σκοπό την ενδυνάμωση της κοινωνικής και επαγγελματικής ενσωμάτωσης μεταναστριών γυναικών χαμηλών προσόντων άνω των 45.
Πιο συγκεκριμένα η Δράση στοχεύει:
1. Στην εκπαίδευση και κατάρτιση μεταναστριών γυναικών με χαμηλή ειδίκευση για την απόκτηση προσόντων που θα τους βοηθήσουν να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας και στη συμμετοχή τους στα συστήματα Διά Βίου Μάθησης.
2. Στην ενίσχυση των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων με υποστηρικτικά εργαλεία και δραστηριότητες εστιασμένες σε μετανάστριες γυναίκες άνω των 45 συνυφασμένες με τις εκπαιδευτικές και επαγγελματικές τους ανάγκες.
3. Στην παραδοχή ότι ή Διά Βίου Μάθηση και τα εργαλεία που προσφέρει αποτελεί τον πιο σημαντικό παράγοντα για την κοινωνική ενσωμάτωση και απορρόφηση και την πολιτιστική πολυμορφία.
4. Στην ποιότητα των διακρατικών συναντήσεων και στην αμοιβαία κατανόηση μεταξύ των εταίρων.
5. Στην ανάπτυξη υποστηρικτικών πρακτικών που δε συμπλέουν με στερεότυπα και υποβοηθούν στην επαγγελματική ανέλιξη μεταναστριών γυναικών σε θέσεις- κλειδιά της επαγγελματικής ζωής παρέχοντάς τους τη δυνατότητα μέσω καθοδήγησης για ανταλλαγή εμπειριών με συνομήλικες γυναίκες της ίδιας ομάδας- στόχου.
6. Στην κατανόηση ότι η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί κάτι πιο σημαντικό από πέραν της απόκτησης προσόντων και δεξιοτήτων.
7. Στη δημιουργία ιστότοπου που προωθεί τις Νέες Τεχνολογίες και συνιστά σημείο συνάντησης και δικτύου ανάμεσα στους συμμετέχοντες.
8. Στην προώθηση και τον πολλαπλασιασμό της παραγόμενης γνώσης ανάμεσα σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της Δράσης.
Οι συμμετέχοντες εταίροι προωθούν τη χρησιμότητα των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στις διακρατικές συναντήσεις κάθε χώρας, ώστε να επιτύχουν την αποτελεσματικότερη διάχυση του περιεχομένου και των στόχων του Προγράμματος.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε τους στόχους του Προγράμμματος στην ιστοσελίδα του Προγράμματος WO-MENT.